نمایشگاه کتاب کودک در کتابخانه مرکزی

نمایشگاه کتاب کودک مربوط به مهدکودک دانشگاه خریداری شده از نمایشگاه کتاب – خردادماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۳/۲۰