پنجمین دورهمی کتابدارانه

برگزاری پنجمین دورهمی کتابدارانه در سال ۱۳۹۷- کتابخانه مرکزی

برگزارکننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه

تاریخ: سه شنبه ۱۳۹۷/۸/۱      ساعت ۱۷-۱۹:۳۰