انتخاب کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان “برترین کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور”

دومین همایش ملی “کتابداری پزشکی و اطلاعات سلامت”

انتخاب کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان “برترین کتابخانه مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور”