برگزاری روز کتابدار در کتابخانه مرکزی

برگزاری مراسم بزرگداشت روز کتاب و کتابداری با حضور کتابداران دانشگاه

سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ: ۹۷/۹/۱۱