کارگاه آموزشی Clinical Key در کتابخانه مرکزی برگزار شد.

به مناسبت هفته پژوهش، روز سه شنبه ۲۷/۹/۹۷ کارگاه آموزشی پایگاه Clinical Key در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد. مدرس کارگاه آقای اعظمی بودند و افراد از گروههای مختلف در کارگاه حضور داشتند.

در پایان به شرکت کنندگان گواهی حضور داده شد.

*/انتهای خبر