تغییر لینک ورود به پروفایل اعضای کتابخانه‌های دانشگاه

http://lib.iums.ac.ir:8800/loginRedirect.jsp?jhsPreLoginUri=http://lib.iums.ac.ir:8800/faces/loan/loandesk/userLoanedItemsPage.jspx