اعلام شاخص ضریب تاثیر ۲۰۱۸ (Impact Factor) مجلات نمایه شده در پایگاه Web of Science

 

در بزرگترین رویداد سالانه علم سنجی دنیا موسسه ISI ، فهرست مجلات با ضریب تاثیر Impact Factor) ۲۰۱۸) را منتشر کرد.
مجله CA-Cancer Journal for Clinicians با ضریب نفوذ ۲۲۳/۶۷۹ بیشترین مقدار را دارد.
در ایران مجله International Journal of Health Policy and Management در رکوردی بی سابقه ضریب نفوذ ۴/۴۸۵ را کسب کرده است.
جهت دسترسی به پایگاه Web Of Science  در قسمت Journal Citation Reports  فهرست مجلات با ضریب تاثیر ۲۰۱۸ را مشاهده نمایید.

 

*/انتهای خبر