کارگاه تربیت پژوهشگر در کتابخانه مرکزی برگزار شد.

چهارمین کارگاه کتابخانه در سال جاری برگزارشد. این کارگاه با عنوان تربیت پژوهشگر در تاریخ ۱۷/۴/ ۱۳۹۸ در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵ برگزار گردید. مدرس کارگاه سرکار خانم دکتر پورنقی بودند و جامعه هدف این کارگاه را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بیشتر دانشجویانی که در آغاز انجام یک پژوهش هستند، تشکیل می دادند.

درصورتیکه در این کارگاه حضور داشته اید، برای دریافت فیلم آموزشی کامل به طبقه چهارم کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

*/انتهای خبر