برگزاری کارگاه‌های جدید در کتابخانه مرکزی دانشگاه

به اطلاع دانشگاهیان گرامی می رساند کارگاه های جدید کتابخانه مرکزی بر روی سامانه کارگاه ها به آدرس workshops.iums.ac.ir قرار گرفته است. لذا برای ثبت نام به این سامانه مراجعه کنید.

لیست کارگاه‌ها به شرح زیر می باشد:

 ردیف عنوان کارگاه

تاریخ

ساعت

مدرس

۱ آموزش نرم افزار تولید محتوای “کمتزیا” ۹۸/۶/۲۶ ۸:۳۰-۱۳:۳۰ دکتر عمرانی
۲ نه به سرقت علمی ۹۸/۷/۸ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ دکتر پورنقی
۳ مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک ۹۸/۷/۱۵ ۸:۳۰-۱۵ دکتر نوروزی چاکلی
۴ اندنوت برای کتابداران ۹۸/۷/۲۳ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ خانم وصال
۵ اندنوت ۹۸/۷/۲۴ ۹-۱۲ دکتر مرتضوی
۶ آموزش مدیریت منابع Mendeley ۹۸/۸/۱۲ ۹-۱۲ خانم ترابی