بازدید کارشناسان موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه پذیرای کارشناسان “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” بود. این بازدید به منظور گسترش همکاری بین دو سازمان صورت گرفت.

در این بازدید کارشناسان موسسه مذکور از مرکز اسناد و تاریخ پزشکی کتابخانه مرکزی بازدید نمودند و نقطه نظرات و راهکارها در جهت توسعه این مرکز به اشتراک گذاشته شد .در ادامه میهمانان از بخش های مختلف کتابخانه بازدید کردند و با خدمات مختلفی که در کتابخانه مرکزی ارایه می شود، آشنا شدند.

*/انتهای خبر