چهل و سومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه برگزار شد.

چهل و سومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه با حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر متولیان و اعضای شورای انتشارات در تاریخ ۹۸/۸/۱۲ برگزار شد. در این جلسه  ۴۳ کتاب جهت ارزیابی امتیاز، ۵ کتاب جهت مجوز لوگو و چاپ بررسی شده و ۵ کتاب داوری شدند.