حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی در کتابخانه دانشکده طب ایرانی

حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی در کتابخانه دانشکده طب ایرانی به مناسبت هفته پژوهش- ۹۸/۱۰/۱