حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت هفته پژوهش- ۹۸/۱۰/۱