حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی در کتابخانه دانشکده توان‌بخشی

حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی در کتابخانه دانشکده توان‌بخشی به مناسبت هفته پژوهش- ۱۳۹۸/۱۰/۲