حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی در کتابخانه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی در کتابخانه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان به مناسبت هفته پژوهش- ۱۳۹۸/۱۰/۲