ارائه خدمات مشاوره‌ای به محققین توسط واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه

به اطلاع می‌رساند مشاوران متدولوژی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه، مطابق مشخصات مندرج در این فایل، در واحدهای مذکور جهت ارائه خدمات مشاوره ای به محققین محترم حضور دارند. در صورت نیاز، مجریان طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها می توانند با هماهنگی قبلی و مراجعه به یکی از واحدهای توسعه تحقیقات بالینی، از مشاوره رایگان مشاور متدولوژی مستقر در آن واحد بهره مند شده و الزاماٌ در نهایت نام آن واحد را در قسمت تقدیر و تشکر مقاله مربوطه درج نمایند.