برگزاری مجموعه کارگاه‌های حوزه ژنتیک، بیوتکنولوژی، آمار و بیوانفورماتیک، بیوشیمی، اپیدمیولوژی و پزشکی