خدمات الکترونیک کتابخانه دانشکده بهداشت

به اطلاع می‌رساند به علت شیوع بیماری کرونا و لزوم کاهش ترددهای غیرضروری کاربران و مجازی سازی فعالیت‌ها، کتابخانه دانشکده بهداشت فرایندهای شغلی خود را از طریق وب سایت libsoh.iums.ac.ir ارائه می‌دهد.

 فرآیند انجام جستجو در مطالعات مرور نظام مند

 فرآیند بخش کلینیک اطلاعات

 فرآیند درخواست کتاب و مقاله الکترونیک

 فرآیند دسترسی الکترونیک به پایان نامه ها

 فرآیند دسترسی به کتاب های الکترونیکی

 فرآیند میز مرجع مجازی