گرامی داشت هفته سلامت با شعار “حمایت همگانی از مدافعان سلامت”

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور، عناوین روز شمار ایام “هفته سلامت” با شعار محوری “حمایت همگانی از مدافعان سلامت” از اول تا هفتم اردیبهشت ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد: