برگزاری کارگاه ضمن خدمت نرم افزار مدیریت منابع

کارگاه ضمن خدمت نرم افزار مدیریت منابع EndNote  با رعایت پروتکل های بهداشتی، در طبقه چهارم  کتابخانه مرکزی برگزار شد.