نشست مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی با سرپرستان مجموعه

نشست مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی با سرپرستان گروه اطلاع رسانی پزشکی، گروه نمایه سازی و بازنمایی اطلاعات، گروه علم سنجی و پایش و مسئول روابط عمومی، جهت بازنگری برنامه استراتژیک کتابخانه مرکزی و تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت انجام برنامه های آتی در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ برگزار گردید.