معرفی پرسنل

مدیریت
سرکار خانم فاطمه مهدی فر

سمت : مسئول کتابخانه

پست الکترونیک: Fatemeh.mahdifar@gmail.com

بخش فنی
سرکار خانم فاطمه عبدی

سمت : مسئول بخش فنی

پست الکترونیک :  abdi1386@gmail.com

بخش نشریات و پایان نامه ها
سرکار خانم حاجی حسین خباز

سمت : مسئول نشریات و پایان نامه ها

پست الکترونیک:F.khabaz@gmail.com

بخش امانت
جناب آقای علی کرمی

سمت : مسئول میز امانت

پست الکترونیک : ali622karami@gmail.com