معرفی پرسنل کتابخانه مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

مدیریت
سرکار خانم مریم جلیلی محب

سمت: مسئول کتابخانه

بخش امانت
سرکار خانم مه لقا همت یار

سمت: کارشناس کتابدار

 

 

 

***************************************************************

جناب آقای بهروز جدی مقدم

سمت: متصدی شیفت شب

 

 

 

***************************************************************

جناب آقای ذبیح اله نجفی

سمت: متصدی شیفت شب

 

 

 

***************************************************************

جناب آقای خسرو کیاخانی

سمت: متصدی شیفت شب