سالن‌های کتابخانه

برنامه هفتگی سالن‌های کتابخانه مرکزی
روز
ماه
تاریخ
سالن کنفرانس
(طبقه هشتم)
سالن آمفی تئاتر
(همکف)
سالن آموزش
(طبقه چهارم)
شنبه مرداد ۱۲ جلسه عملکرد مالی (امور مالی دانشگاه) ۱۲-۱۰  

——————–

 

——————–

یکشنبه مرداد ۱۳ کارگاه آموزشی روش شناسی پژوهش های کیفی

۳۰/۸ ۳۰/۱۲

 

——————–

کارگاه نرم افزار STSS

۱۶-۸

دوشنبه مرداد ۱۴ جلسه مرتبط با دفتر توسعه وزارت بهداشت ۱۸-۸  

——————–

کارگاه آموزشی روش شناسی پژوهش های کیفی

۳۰/۸ ۳۰/۱۲

سه شنبه مرداد ۱۵

جلسه مرتبط با دفتر توسعه وزارت بهداشت ۱۸-۸

 

——————–

 

——————–

چهارشنبه مرداد ۱۶ نشست سالیانه سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجوئی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ۱۸-۸  

——————–

علم سنجی

۳۰/۸- ۳۰/۱۲

پنجشنبه مرداد ۱۷  

——————–

 

انجمن علوم اعصاب صدرا

۱۸-۱۳

 

——————–