معرفی پرسنل

 

دفتر ریاست

سرکار خانم دکتر لیلا جانانی

سمت: سرپرست مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱

۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

پست الکترونیک: Janani.l@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم آذر اسلامی

سمت: معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۳

۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

 ****************************************************************************

جناب آقای حسین کامکار

سمت: مسئول پایش و ارزیابی عملکرد و فرایندهای کتابخانه ای دانشگاه

////    : مدیر پورتال مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۶

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم مهندس ماه خانم یوسفی

سمت: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۶

 

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم رقیه بنایی

سمت: مسئول دفتر ریاست

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱

۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

پست الکترونیک: banayee.r@iums.ac.ir

 

گروه اطلاع رسانی پزشکی

سرکار خانم سمیه تمجید

سمت: سرپرست گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۵

پست الکترونیک: tamjid.s@iums.ac.ir

 

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم کبری مشایخ

سمت: متصدی تالار کتاب و نشریات

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

پست الکترونیک: Mashayekh.k@iums.ac.ir

 

 

****************************************************************************

سرکار خانم لاله فروتن راد

سمت: مسئول بخش اسناد

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۱

پست الکترونیک: ForoutanRad.l@iums.ac.ir

 

 

****************************************************************************

سرکار خانم محبوبه کمالی

سمت: کارشناس مرجع مجازی، کارشناس بخش آموزش

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

پست الکترونیک: Kalmali.m@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم عاطفه نظری بابلی

سمت: کارشناس سمعی و بصری

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۱

پست الکترونیک: nazari.at@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

سرکار خانم موذن باشی

سمت:  متصدی سالن مطالعه برادران

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۱

پست الکترونیک: Moazenbashi.z@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

 

جناب آقای احمد محمودی پورسخلوئی

سمت: کارشناس تالار کتاب و نشریات و پایان نامه ها

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۳

پست الکترونیک: Mahmoudi.a@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

جناب آقای علی رضا عاشوری فوشازدهی

سمت: متصدی تالار کتاب و نشریات

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

پست الکترونیک: Ashouri.ar@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

 

جناب آقای ابراهیم عیسی پور شیخعلی کلایه

سمت: متصدی تالار کتاب و نشریات

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

پست الکترونیک: Isapour.e@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم سیده حوا حسینی سالکده

سمت: متصدی سالن آموزش

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

پست الکترونیک: Hossieni.sh@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

سرکار خانم مهر انگیز پاشاپوربدر

سمت: کارشناس تالار کتاب و نشریات

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

پست الکترونیک: Pashapour.m@iums.ac.ir

گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات

سرکار خانم مریم رحمتی تاش

سمت: سرپرست گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات

/// : ادمین پورتال مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

۰۲۱۵۵۶۲۲۷۵۲

پست الکترونیک: RahmatiTash.m@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

سرکار خانم لیلا بهادری

سمت: کارشناس فراهم آوری و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۶

۰۲۱۸۸۶۲۲۶۹۳

پست الکترونیک: Bahadori.l@iums.ac.ir

****************************************************************************

 

سرکار خانم تاج خانم یوسفی

سمت: متصدی فراهم آوری و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۲

پست الکترونیک: Yousefi.t@iums.ac.ir

****************************************************************************

سرکار خانم مائده خیرآبادی

سمت: کارشناس فراهم آوری و فهرستنویسی

///  : کارشناس نرم افزار کتابخانه

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۶

۰۲۱۸۸۶۲۲۶۹۳

پست الکترونیک: kheirabadi.m@iums.ac.ir

****************************************************************************

سرکار خانم سارا میرزا عبداله

سمت: کارشناس نمایه سازی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

پست الکترونیک: Mirzaabdollah.s@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

سرکار خانم مینا منظم

سمت: متصدی امور آماده سازی و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

پست الکترونیک: Monazam.m@iums.ac.ir

 

 

گروه علم سنجی و انتشارات

سرکار خانم زهرا فرجی

سمت: سرپرست گروه علم سنجی و انتشارات

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۲

پست الکترونیک: faraji.z@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

سر کار خانم مریم السادات رزمگیر

سمت: ادمین سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۲

پست الکترونیک: razmgir.m@iums.ac.ir

****************************************************************************

سرکار خانم زهرا قضاوی

سمت: کارشناس سامانه تشویق مقالات

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۴

پست الکترونیک: d.zahra.ghazavi@gmail.com

 

****************************************************************************

سر کار خانم مینا نظری

سمت: کارشناس انتشارات

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۶

پست الکترونیک: nazari.m@iums.ac.ir

****************************************************************************

سر کار خانم پروین قاسمی اول

سمت: کارشناس کتاب

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۶

     ****************************************************************************

سر کار خانم مرضیه خادم شریف

سمت: مدیر اجرایی مجله جمهوری اسلامی ایران

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۲

پست الکترونیک: sharif.m@iums.ac.ir

****************************************************************************

سر کار خانم شکیلا محفوظی

سمت: کارشناس مجله رازی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۱

پست الکترونیک: mahfozi.sh@iums.ac.ir