آئین‌نامه‌ها و مقررات

آئین نامه وجین

  آئین نامه تسویه حساب با کتابخانه مرکزی دانشگاه

 آئین نامه رزرو سالن جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی

 خط مشی کتابخانه الکترونیک

 آیین نامه استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی ایران

 آئین نامه امانت کتابخانه مرکزی

آئین نامه عضویت کتابخانه مرکزی