معرفی پرسنل

دفتر ریاست
سرکار خانم دکتر لیلا جانانی

سمت: سرپرست مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱ و ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

پست الکترونیک: Janani.l@iums.ac.ir

سرکار خانم آذر اسلامی

سمت: معاون مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۳ و ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

پست الکترونیک: eslami.aiums.ac.ir

سرکار خانم مهندس ماه خانم یوسفی

سمت: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۶

پست الکترونیک: yousefi.miums.ac.ir

جناب آقای حسین کامکار

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۶

پست الکترونیک: kamkar.h@iums.ac.ir

سرکار خانم رقیه بنایی

سمت: مسئول دفتر ریاست

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱ و ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

پست الکترونیک: banayee.r@iums.ac.ir

سرکار خانم مریم رحمتی تاش

سمت: مسئول روابط عمومی مدیریت اطلاع‌رسانی و منابع علمی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶ و ۰۲۱۵۵۶۲۲۷۵۲

پست الکترونیک: RahmatiTash.m@iums.ac.ir

جناب آقای جواد کاظم‌پور

سمت: کارشناس سالن‌های همکف و هشتم

تلفن:۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱ و ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

پست الکترونیک: kazempour.j@iums.ac.ir

 

گروه خدمات اطلاع‌رسانی پزشکی
سرکار خانم دکتر محبوبه کمالی

سمت: سرپرست گروه خدمات اطلاع‌رسانی پزشکی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۵

پست الکترونیک: Kamali.m@iums.ac.ir

جناب آقای احمد محمودی پورسخلوئی

سمت: کارشناس مرجع و اطلاع‌رسانی (کتب، نشریات و پایان‌نامه‌ها و منابع الکترونیک) و مسئول تالار کتاب

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۳

پست الکترونیک: Mahmoudi.a@iums.ac.ir

جناب آقای ابراهیم عیسی پور شیخعلی کلایه

سمت:  کارشناس امانت (کتب، نشریات و پایان‌نامه‌ها)

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

پست الکترونیک: Isapour.e@iums.ac.ir

سرکار خانم کبری مشایخ

سمت: کارشناس امانت (کتب، نشریات و پایان‌نامه‌ها)

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

پست الکترونیک: Mashayekh.k@iums.ac.ir

سرکار خانم مهرانگیز پاشاپوربدر

سمت: کارشناس مرجع و امانت (کتب، نشریات و پایان‌نامه‌ها) و ادمین سامانه مداد

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

پست الکترونیک: Pashapour.m@iums.ac.ir

سرکار خانم لاله فروتن‌راد

سمت: کارشناس کتابخانه و نمایه‎‌ساز پایان‌نامه

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۵

پست الکترونیک: ForoutanRad.l@iums.ac.ir

سرکار خانم نجمه السادات نوربخش

سمت: کارشناس مرجع و اطلاع‌رسانی منابع الکترونیک

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۳

پست الکترونیک: Nourbakhsh.n@iums.ac.ir

سرکار خانم کبری صادقی

سمت: کارشناس کتابخانه- مسئول طبقه هفتم (مرکز اسناد و منابع آرشیوی)

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۱

پست الکترونیک: sadeghi.k@iums.ac.ir

سرکار خانم لیلا عبدالهی

سمت: کارشناس کتابخانه- مسئول سالن مطالعه بانوان

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۶۰۱

پست الکترونیک: Abdollahi.l@iums.ac.ir

سرکار خانم عاطفه نظری بابلی

سمت: کارشناس اطلاع‌رسانی منابع سمعی و بصری-مسئول سالن دیجیتال طبقه سوم

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۱

پست الکترونیک: nazari.at@iums.ac.ir

سرکار خانم موذن باشی

سمت:  متصدی سالن مطالعه برادران

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۱

پست الکترونیک: Moazenbashi.z@iums.ac.ir

سرکار خانم زهرا فرجی

سمت: کارشناس اطلاع‌رسانی و مرجع مجازی- مسئول سالن تحصیلات تکمیلی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۱

پست الکترونیک: Faraji.z@iums.ac.ir

جناب آقای علی‌رضا عاشوری فوشازدهی

سمت: کارشناس کارگاه‌ها- مسئول سالن دیجیتال طبقه چهارم

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

پست الکترونیک: Ashouri.ar@iums.ac.ir

سرکار خانم سیده حوا حسینی سالکده

سمت: کارشناس کارگاه‌ها و عضویت

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

پست الکترونیک: Hossieni.sh@iums.ac.ir

جناب آقای صادق صفایی

سمت: متصدی عضویت

تلفن:۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۵

 

گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات
سرکار خانم لیلا بهادری

سمت: سرپرست گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۶ و ۰۲۱۸۸۶۲۲۶۹۳

پست الکترونیک: Bahadori.l@iums.ac.ir

سرکار خانم تاج خانم یوسفی

سمت: کارشناس امور فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۲

پست الکترونیک: Yousefi.t@iums.ac.ir

سرکار خانم سارا میرزاعبداله

سمت: کارشناس نمایه‌سازی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

پست الکترونیک: Mirzaabdollah.s@iums.ac.ir

سرکار خانم مریم رحمتی‌تاش

سمت: کارشناس نمایه‌سازی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶ و ۰۲۱۵۵۶۲۲۷۵۲

پست الکترونیک: RahmatiTash.m@iums.ac.ir

سرکار خانم مینا منظم

سمت: کارشناس امور آماده‌سازی و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

پست الکترونیک: Monazam.m@iums.ac.ir

 

گروه علم سنجی و پایش
سرکار خانم دکتر ارغوان حاج شیخ الاسلامی

سمت: رئیس گروه علم‌سنجی و پایش

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۲

پست الکترونیک:hajsheykholeslami.aiums.ac.ir

سرکار خانم مریم السادات رزمگیر

سمت: کارشناس مسئول

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۲

پست الکترونیک: razmgir.m@iums.ac.ir

سرکار خانم الهه زنگیشه

سمت: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۴

پست الکترونیک: Zangishe.e@iums.ac.ir

سرکار خانم مائده خیرآبادی

سمت: کارشناس علم‌سنجی و نرم افزار کتابخانه

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۴

پست الکترونیک: kheirabadi.m@iums.ac.ir

 

سرکار خانم مینا نظری

سمت: کارشناس پژوهشی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۶

پست الکترونیک: nazari.m@iums.ac.ir

سرکار خانم پروین قاسمی اول

سمت: مسئول دفتر انتشارات

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۶

پست الکترونیک: ghasemiaval.p@iums.ac.ir

سرکار خانم مرضیه خادم شریف

سمت: مدیر اجرایی مجله پزشکی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۲

پست الکترونیک: sharif.m@iums.ac.ir

سرکار خانم شکیلا محفوظی

سمت: کارشناس دفتر مجله

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۱

پست الکترونیک: mahfozi.sh@iums.ac.ir