اطلاع یابی و پژوهش

مشاوره اطلاعاتی و پژوهشی با هدف تسهیل، تسریع و بهبود فرایند پژوهش از نخستین سالهای تاسیس کتابخانه به صورت مصاحبه مرجع در بخش مرجع توسط خانم اسلامی اجرا می شد. کتابداران و متخصصان علم اطلاعات تلاش دارند با بهره گیری از دانش و تجربه خود به مشاوره با مراجعان پرداخته و نیازهای اطلاعاتی آنان را شناسایی کنند . در واقع تلاش آنها ایجاد ارتباط میان نیازهای اطلاعاتی و منابع دانش می باشد_ نقشی که به لحاظ تاریخی در حوزه تسلط آنها می باشد_. این امر باعث صرفه جویی در وقت و ارائه اطلاعات مرتبط به کاربران میشود.