منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36280
شماره مدرک : ‮‭۱۸۶‬ن‬
عنوان : ماهنامه دارویی رازی : : علمی - اجتماعی
وضعيت نشر : تهران، ، بهمن ‮‭۱۳۶۸‬: : شرکت پخش رازی.
نوبت انتشار : ماهانه
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
تعداد در دوره : ۱۲
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱۵‬،‮‭۱۴‬،‮‭۱۲‬،‮‭۷-۱۰‬ )‮‭۱۳۶۷‬ ؛ ( ویژه نامه ‮‭۱‬+‮‭۱۶-۲۰‬ )‮‭۱۳۶۸‬ ؛ ( ‮‭۱۲‬،‮‭۱۱‬،‮‭۹‬،‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱‬دوره جدید/‮‭۱۳۶۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۰/۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۱/۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۲/۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۳/۵‬؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۴/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۵/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۶/۸‬ ؛ ( ‮‭۶-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۸/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۱۱-۱۲‬،‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۱‬،( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۷۹/۱۲‬ ؛( ‮‭۳-۱۲‬ )‮‭۱۳۸۰/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۰/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۳-۱۲‬ )‮‭۱۳۸۱/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۱/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۱۵‬،‮‭۱۲‬،‮‭۱۱‬،‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۴-۱۲‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۳-۱۲‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۷۱/۴۸۳۱‬ ؛( ‮‭۳-۱۲‬ )‮‭۷۱/۵۸۳۱ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬، ‮‭۱‬ )‮‭۸۱/۵۸۳۱‬ ؛ ( ‮‭۲۱-۳ )‮‭۸۱/۶۸۳۱ ؛ ( ‮‭۲‬، ‮‭۱‬ )‮‭۹۱/۶۸۳۱؛ ( ۲۱-۳ )۹۱/۷۸۳۱‬؛ (۴-۱‬ )‮‭۰۲/۷۸۳۱‬ ؛ ( ۲۱-۱۲‬ )‮‭۰۲/۸۸۳۱‬؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۲/۸۸۳۱‬ ؛ ( ۲۱‬،‮‭۰۱‬، ‮‭۸‬،‮‭۵‬،‮‭۴‬ )۱۲/۹۸۳۱‬؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۲۲/۹۸۳۱؛( ‮‭۰۱‬،‮‭۸‬،‮‭۴‬ )‮‭۲۲/۰۹۳۱ ؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۳۲/۰۹۳۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۳۲/۱۹۳۱‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )۵۲‬ ( ‮‭۷-۲۱‬،‮‭۳-۵‬ )‮‭۴۲/۲۹۳۱‬ ؛( ‮‭۲۱‬،‮‭۴-۹‬ )۵۲/۳۹۲۱‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۶۸موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۶۹موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟