منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36896
Doc.NO : P266
Title : American Journal of Psychiatry
Publication statement : American Psychiatric Press, Inc., , 1844.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1844
Notes : Print
Subject : Psychiatry
publication status : p
Electroncal Location and Access : order@appi.org.ajp psychiatry online.org.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:159 / 2003 V:160 / 2004 V:161;1-12,Sfeb,SNov / 2008 V:165;1-12; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:158 / 2003 V:160 / 2004 V:161;1-12,S[feb,Nov]; SH. Navab Safavi Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:158; Faculty of Nursing
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:158 / 2002 V:159;1-12,S4 / 2003 V:160;1-12,S11 / 2004 V:161;1-12;SFeb,SNov / 2007 V:164;1-12,sup7,sup4,sup12 / 2008 V:165;1-12; Institute of Psychiatry
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:126;7-12 V:127;2-6 / 1971 V:127;7-12 V:128;1,3-6 / 1972 V:128;7-12 V:129;1-6 / 1973 V:130 / 1974 V:131 / 1975 V:132 / 1976 V:133;5-12 / 1977 V:134;1-12 / 1978 V:135;1,3-12 / 1979 V:136 / 1980 V:137 / 1981 V:138 / 1982 V:139 / 1983 V:140 / 1984 V:141 / 1985 V:142 / 1986 V:143;2-6 / 1987 V:144 / 1988 V:145 / 1989 V:146 / 1990 V:147 / 1991 V:148 / 1992 V:149 / 1993 V:155;9-10 / 1994 V:151 / 1995 V:152 / 1996 V:153 / 1997 V:154 / 1998 V:155 / 1999 V:156 / 2000 V:157 / 2001 V:158;1-12 / 2002 V:159 / 2003 V:160;1-10,12 / 2004 V:161;1-12,Sfeb / 2005 V:162;1-12 / 2006 V:163;1-12,Sup6,7,8 / 2007 V:164;1-12,sup4 / 2008 V:165;1-12 ; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000331موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000332موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000333موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000334موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000335موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟