منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36955
Doc.NO : P325
Title : Annals of Internal Medicine
Publication statement : American College of Physicians, , 1922.
Frequency : s-m
Dates of Frequency : 1922
Notes : Print
Notes : 1970-1987: M
Subject : Internal Medicine
publication status : p
Electroncal Location and Access : custserv@mail.acoponline.org.www.annalsonline.org.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:138;1,2,5-12 V:139 / 2007 V:146;1-12 V:147;1-12 / 2008 V:148;1-3 V:149;6-12 / 2009 V:150;1-12 V:151;1-12; Haz.Rasool
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:136;1-7,12 V:137;4,7 / 2003 V:138;3,4,10-12 V:139;3 / 2004 V:140-141; Firoozgar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:136 V:137;1-12; Faculty of Medicine
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:134-135; SH.Hashemi Nezhad Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:72-73 / 1971 V:74-75 / 1972 V:76-77 / 1973 V:78-79 / 1974 V:80-81 / 1975 V:82-83 / 1976 V:84-85 / 1977 V:86-87 / 1978 V:88-89;1-4,5pt2,6 / 1979 V:90-91 / 1980 V:92;1,2pt1,3-6 V:93 / 1981 V:94-95 / 1982 V:96;1-3 V:97;1,4 / 1983 V:98-99 / 1984 V:100-101 / 1985 V:102-103 / 1986 V:104-105 / 1987 V:1 06-107 / 1988 V:108;1-6 V:109 / 1989 V:110-111 / 1990 V:112-113 / 1991 V:114-115 / 1992 V:116-117 / 1992 V:116-117 / 1994 V:120-121 / 1995 V:122-123 / 1996 V:124-125 / 1997 V:126;1-12 V:127 / 1998 V:128;1-12 V:129;1-11 / 1999 V:130-131 / 2000 V:132-133 / 2001 V:134-135 / 2002 V:136-137 / 2004 V:140;1-12 V:141;1-10,12 / 2006 V:144;1-12 V:145;1-12/ 2011 V:154;1-5,7-9 V:155;2; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000423موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000424موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000425موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000426موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000427موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟