منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37246
Doc.NO : P616
Title : British Journal of Psychiatry
Publication statement : Royal College of Psychiatrists, , 1853.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1853
Notes : Print - Electronic
Subject : Psychiatry
publication status : pe
Electroncal Location and Access : it hasn't mailit hasn't web Adress
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:180-181 / 2005 V:186;4-6 V:187;1-2,Sup.48,3,4,6 / 2008 V:192;1-6 V:193;1-6; Haz Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:178-179 / 2003 V:182-183 / 2004 V:184[jan,feb,mar,apr,may,jun,jul,aug,]+S[46,47]+Index V:185;Sep-Dec; SH. Navab Safavi Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:178-179 / 2002 V:180-181 / 2003 V:182-183 / 2004 V:184;jan-jun,S46Feb,47Apr;Index V:185;Jul-Dec / 2005 V:186;4-6 V:187;1-6,Sup.48 / 2007 V:190;Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,sup49 V:191;Aug,Sup,sep,oct,Nov,Dec / 2008 V:192;1-6 V:193;1-5 / 2009 V:194;1-6 V:195;1-6,sup 52; Institute of Psychiatry
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:116-117 / 1971 V:118-119 / 1972 V:120-121 / 1973 V:122-123 / 1974 V:124-125 / 1975 V:126-127 / 1976 V:128-129 / 1977 V:130-131 / 1978 V:132-133 / 1979 V:134;Jan,Feb / 1980 V:136 V:137;1-5,7-12 / 1981 V:138-139 / 1982 V:140-142 /1983 V:143 / 1984 V:144-145 / 1986 V:148-149 / 1990 V:156-157 / 1991 V:158-159 / 1992 V:160-161 / 1994 V:164-165 / 1995 V:166-167 / 1996 V:168;Jan,Mar-Jun V:169 / 1997 V:170-171 / 1998 V:172-173 / 1999 V:174-175 / 2000 V:176 -177 / 2001 V:178-179 / 2002 V:180;1-6 V:181;7-12 / 2003 V:182,V:183;july-october,december / 2004 V:184;jan-jun,S46,47 V:185;jul-Dec / 2005 V:186;1-6,Februry,March,April,May,June,November,January V:187;1-6,July,Agust,September,October,November,December,August,sup48 / 2006 V:188;1-6 V:189;1,4,5,6,8-9 / 2007 V:190;February,March,June+SUP49, V:191;September,November,December,July,April,Agust, sup50 / 2008 V:192;1-6 V:193;1-5 / 2009 V:194;1-6 V:1-6sup52; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000783موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000784موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000785موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000786موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟