تازه ها - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
هنوز هم من
مویز، جوجو
۱۳۹۹
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
رنج‌های ورتر جوان
گ‍وت‍ه‌، ی‍وه‍ان‌ ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌ ف‍ون‌
‏۱۳۹۹
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کشتن مرغ مینا
ل‍ی‌، ه‍ارپ‍ر
۱۳۹۸
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
شیفتگی‌ها
ماریاس، خاویر
۱۳۹۸
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کالیگولا
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر
‏۱۳۹۹
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
گ‍ت‍س‍ب‍ی‌ ب‍زرگ‌
ف‍ی‍ت‍س‌ج‍رال‍د، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ اس‍ک‍ات‌
‏۱۳۹۳
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
پسر سرپرست یتیم‌خانه
جانسون، آدام
‏‏‫۱۳۹۶
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
تکه‌هایی از یک کل منسجم
مقیمی، پونه
‏‫۱۳۹۹
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
آناتومی بالینی اسنل
اس‍ن‍ل‌‏‫، ری‍چ‍ارد اس.‬
‮‭۱۳۹۱‬.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
راهبی که فراری‌اش را فروخت
شارما، رابین شیلپ
‏۱۳۹۹
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
راهنمای دوست‌داشتنی بودن به روش آدری هپبورن
هلسترن، ملیسا
‏‫، ۱۳۹۸.‬‮‬‮‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
دزیره
س‍ل‍ی‍ن‍ک‍و، آن‍ه‌م‍اری‌
‏‫‬۱۳۹۱.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
بانو گوزن
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ری‍م‌
‏‫۱۳۹۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ملک گرسنه
ت‍ج‍دد، ن‍ه‍ال‌
‏‫، ‫۱۳۹۹.‬‭‮‬‬‬
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
چ‍را ازدواج‌ م‍وف‍ق‌ چ‍را ازدواج‌ ن‍ام‍وف‍ق‌
گ‍ات‍م‍ن‌، ج‍ان‌ م‍ردخ‍ای‌
‏‫، ۱۳۷۷.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
من کم‌ارزش
آرون، ایلین
‏‫۱۳۹۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
دیدن دگرآموز، شنیدن دگرآموز فنون بازآفرینی خود
ص‍اح‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
‏‫، ۱۳۹۸.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
متن کامل خ‍داون‍د ال‍م‍وت‌
آم‍ی‍ر، پ‍ل‌
‏۱۳۹۸