نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:اسناد و مدارک فارسی...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۳۷ رکورد از ۱۷۷۷۴۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : آرشیو موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
پدیدآور : موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۵‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۱‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
2.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : نتایج آمارگیری از خصوصیات اجتماعی -اقتصادی خانوار
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۲‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۲‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
3.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : خلاصه آمارهای پایه‌ای کشور(شماره ‮‭۱۱‬)
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : مرداد ‮‭۷۳‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۳‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
4.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : آمارهای منتخب جهان (شماره ‮‭۶‬)
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : مهر ‮‭۱۳۷۳‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۴‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
5.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : آرشیو موسسه رازی
پدیدآور : موسسه تحقیقات رازی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۳‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۵‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
6.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : آرشیو موسسه رازی
پدیدآور : موسسه تحقیقات رازی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۹‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۶‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
7.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : سالنامه آماری کشور ‮‭۱۳۷۰‬
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۰‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۷‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
8.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : سالنامه آماری کشور ‮‭۱۳۷۵‬
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۵‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۸‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
9.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : ایران در آیینه آمار(شماره ‮‭۱۶‬)
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۵‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۹‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
10.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : خلاصه آمارهای پایه‌ای کشور-(شماره ‮‭۱۵‬)
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : مهر ‮‭۱۳۷۷‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۱۰‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
11.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : خلاصه آماری پایه‌ای استانهای کشور ‮‭۱۳۷۵‬
پدیدآور : مرک‌ز آمار ایران
تاریخ نشر : اردیبهشت ‮‭۱۳۷۷‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۱۱‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
12.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : نتایج آمارگیری از طرح باروری - مرگ ومیر
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : آبان ‮‭۱۳۷۵‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۱۲‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
13.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی خانوارهای دارای معلول کشور-‮‭۱۳۷۵‬(بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن)
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۵‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۱۳‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
14.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری - سال ‮‭۱۳۷۵‬
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۵‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۱۴‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
15.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی - سال ‮‭۱۳۷۵‬
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۵‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۱۵‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
16.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - استان تهران -شهرستان شهریار - آبان ‮‭۱۳۷۵‬
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۵‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۱۶‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
17.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - استان تهران - شهرستان ورامین - آبان ‮‭۱۳۷۵‬
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۵‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۱۷‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
18.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - شهرستان قزوین -آبان ‮‭۱۳۷۵‬
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۷‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۱۸‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
19.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن -شهرستان ساوجبلاغ -آب‌آن ‮‭۱۳۷۵‬
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۵‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۱۹‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
20.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن -شهرستان دماوند - آبان ‮‭۱۳۷۵‬
پدیدآور : مرکز آمار ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۷‬.
شماره راهنما :‭۰۱-۲۰‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو