نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:اسناد و مدارک لاتین...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۴ رکورد از ۱۷۷۶۹۶ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Annual Report Iran
پدیدآور : n/a
تاریخ نشر : 1988.
شماره راهنما :‭01-25‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
2.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Archive of Razi Institute
پدیدآور : Razi Vaccine and Serum Research Institute
تاریخ نشر : dec 1998.
شماره راهنما :‭01-26‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
3.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Report of the third meeting of the global advisoring group on nursing and midwifery
پدیدآور : world health organization
تاریخ نشر : 1995.
شماره راهنما :‭04-17‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
4.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Report of the fourth meeting of the global advisoring group on nursing and midwifery
پدیدآور : world health organization
تاریخ نشر : december 1995.
شماره راهنما :‭04-18‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
5.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : International confederation of midwives 22nd international congress abstract
پدیدآور : Japan
تاریخ نشر : 1990.
شماره راهنما :‭04-19‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
6.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : International confederation of midwives 21st
پدیدآور : Hague-Netherland
تاریخ نشر : 1978.
شماره راهنما :‭04-20‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
7.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Nursing a new tomorrow
پدیدآور : international council of nurses -ICN
تاریخ نشر : 1990.
شماره راهنما :‭04-22‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
8.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Global programme on AIDS
پدیدآور : WHO
تاریخ نشر : March 1988.
شماره راهنما :‭04-56‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
9.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Report on the research and developement project in primary health care in new Ireland province
پدیدآور : Provincial health division new Ireland ,papua new guinea and WHO
تاریخ نشر : June1981-Dec1984.
شماره راهنما :‭05-28‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
10.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Report on the research and development project for the integration of primary health care
پدیدآور : The chonnam national university medical school
تاریخ نشر : July 1982-Dec 1987.
شماره راهنما :‭05-29‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
11.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : A study to determine patient satisfaction with health care and nursing services inselect teaching hospital in Tehran
پدیدآور : Ministry of health and medical treatment affairs nursing department
تاریخ نشر : 1997.
شماره راهنما :‭05-40‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
12.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Proceedings of 9th world congress on pain
پدیدآور : International association for the study of pain
تاریخ نشر : 1999.
شماره راهنما :‭08-5‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
13.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : International conference on caner
پدیدآور : Amsterdam
تاریخ نشر : 1990.
شماره راهنما :‭08-37‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
14.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Prevention of diabetes mellitus
پدیدآور : WHO
تاریخ نشر : July 1994.
شماره راهنما :‭08-38‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
15.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Global programe of AIDS/HIV prevention and care:teaching modules for nurses and midwives
پدیدآور : WHO
تاریخ نشر : 1993.
شماره راهنما :‭08-39‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
16.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Aids home care handbook
پدیدآور : WHO
تاریخ نشر : 1993.
شماره راهنما :‭08-40‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
17.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Aids prevention:guidelines for MCH.FP programe managers
پدیدآور : WHO
تاریخ نشر : 1990.
شماره راهنما :‭08-41‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
18.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Infection control
پدیدآور : WHO
تاریخ نشر : 1990.
شماره راهنما :‭08-42‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
19.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : Islamic vision for social problems of AIDS
پدیدآور : Suprvised by:DR.Abdolrahaman Abdullah AL-Awadi
تاریخ نشر : 1995.
شماره راهنما :‭o8-43‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
20.
Latin documents
Latin documents[Document]
عنوان : AIDS/STD health promotion
پدیدآور : Royal tropical institute
تاریخ نشر : 1988-1997.
شماره راهنما :‭08-44‬
مرکز :دانشکده پرستاری و مامایی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو