نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:نسخه خطی فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۴۵ رکورد از ۱۷۷۷۴۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی فارسی]
عنوان : یادکار فی الطب
پدیدآور : ‏ابن الشریف
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
2.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : یادکار فی الطب
پدیدآور : ‏ابن الشریف
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
3.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : هدایه الاخوان الی معرفه طب الابدان
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
4.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : نجوم السارقات
پدیدآور : ‏محمد بن ابی
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
5.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : نظام الادویه
پدیدآور : ‏عیسی
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
6.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : نبذه النخاریر فی دلائل الانبض و القواریر
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
7.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : الکنت الاثمار
پدیدآور : ‏ابو الفرج عبد الله بن
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
8.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : نتیجه الفکر
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
9.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : موجز القانون
پدیدآور : ‏علاء الدین علی المعروف
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
10.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : منتخب الحاوی
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
11.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : منافع الاعضا
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
12.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : منافع الناس
پدیدآور : ‏درویش
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
13.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : منافع الناس
پدیدآور : ‏درویش
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
14.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : مجموعه الرسائل
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
15.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : مقامات المسکیه
پدیدآور : ‏جلال الدین عبد الرحمن
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
16.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : مفردات فی الطب
پدیدآور : ‏نوح ابن
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
17.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : مفردات ابن بیطار
پدیدآور : ‏ابن بیطار
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
18.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : مفردات ابن بیطار
پدیدآور : ‏ابن بیطار
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
19.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : معالجات ابن بیطار
پدیدآور : ‏محمد بن
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
20.
نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی
عنوان : رساله فی مرض الافر نجی
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده طب ایرانی و موسسه طب اسلامی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو