نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پیایند فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۸۲۵ رکورد از ۱۷۷۷۴۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آب و توسعه - فصلنامه امور آب وزارت نیرو
تاریخ نشر : پائیز ‮‭۱۳۷۲‬
ناشر : وزارت نیرو.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
2.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آب ومحیط زیست - نشریه علمی اجتماعی و فرهنگی آب و محیط زیست
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۳‬
ناشر : شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
3.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آتیه - نشریه سازمان تامین اجتماعی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۲‬
ناشر : سازمان تامین اجتماعی.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
4.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آرشیو موسسه رازی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۱‬
ناشر : وزارت جهاد سازندگی.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
5.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آزادگان - اجتماعی، فرهنگی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۹‬
ناشر : ستاد رسیدگی به امور آزادگان.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
6.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آفتاب دانشگاه
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۰‬.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
7.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آمار پزشکان و دندانپزشکان و موسسات درمانی کشور
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۱‬
ناشر : سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
8.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آموزش بالینی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۸‬
ناشر : معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
9.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آموزش مداوم در پزشکی - معاونت آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز با آموزی و آموزشهای آزاد
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۹‬.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
10.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آموزش و درمان - نشریه خبری و علمی دانشگاه علوم پزشکی سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان اصفهان
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۰‬
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
11.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : اتفاق- خبر نامه
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۹‬
ناشر : مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
12.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : ارمغان دانش - مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۵‬
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
13.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : ارمغان سلامت - مجله علمی اجتماعی بهداشتی، درمانی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۰‬
ناشر : بیژن خاکپور.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
14.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : دو ماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
15.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : اطلاعات خزر - فصلنامه اطلاعات و مدارک علمی ایران
تاریخ نشر : زمستان ‮‭۱۳۷۲‬
ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
16.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : اطلاعات علوم تربیتی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ( پژوهشکده )
تاریخ نشر : زمستان ‮‭۱۳۷۲‬
ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، پژوهشکده.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
17.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : علوم اطلاع رسانی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
تاریخ نشر : مهر ‮‭۱۳۵۱‬
ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، پژوهشکده.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
18.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : المپیک - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
تاریخ نشر : پائیز ‮‭۱۳۷۲‬.
ناشر : کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
19.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : انجمن پرتو شناسی تشخیص ایران صنفی - علمی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۷‬
ناشر : انجمن رادیولوژی ایران.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
20.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : انجمن رادیولوژی ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۸‬
ناشر : دفتر انجمن.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو