نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Medicine ( ۲۵۴ )
Biology ( ۱۵۳ )
Psychiatry ( ۱۱۷ )
Surgery ( ۱۱۴ )
Biochemistry ( ۱۱۲ )
Pharmacology ( ۱۱۲ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
S.Karger AG ( ۹۷ )
Springer Verlag ( ۹۳ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پیایند لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۳۱۹ رکورد از ۱۷۷۶۹۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Atherosclerosis
تاریخ نشر : 1961.
ناشر : Elsevier Science Ireland LTD.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
2.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Atmospheric Environment.
تاریخ نشر : 1967.
ناشر : Elsevier Science Ltd. Pergamon
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
3.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Atomic Energy Review
تاریخ نشر : 1963.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
4.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Audiology
تاریخ نشر : 1962.
ناشر : S.Karger AG
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
5.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australasian Journal of Dermatology
تاریخ نشر : 1951.
ناشر : Blackwell Science Pty Ltd.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
6.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australasian Radiology.
تاریخ نشر : 1957.
ناشر : Blackwell Science Pty Ltd.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
7.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian and New Zealand Journal of Medicine
تاریخ نشر : 1952.
ناشر : Adis Int. Pty. Ltd.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
8.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynecology
تاریخ نشر : 1961.
ناشر : Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynecologists.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
9.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian and New Zealand Journal of Ophthalmology.
تاریخ نشر : 1973.
ناشر : Blackwell Science Pty Ltd.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
10.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian and New Zealand Journal of Psychiatry
تاریخ نشر : 1967.
ناشر : Blackwell Science Pty Ltd.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
11.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian and New Zealand Journal of Public Health
تاریخ نشر : 1977.
ناشر : Public Health Association of Australia Inc.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
12.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian and New Zealand Journal of Surgery
تاریخ نشر : 1931.
ناشر : Blackwell Science Pty Ltd.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
13.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian Clinical Review
تاریخ نشر : 1979.
ناشر : Editio Cantor
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
14.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian Dental Journal.
تاریخ نشر : 1956.
ناشر : Australian Dental Association, Inc.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
15.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian Family Physician
تاریخ نشر : 1956.
ناشر : Royal Australian College of General Practitioners
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
16.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian Journal of Biological Sciences
تاریخ نشر : 1952.
ناشر : C.S.I.R.O.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
17.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian Journal of Experimental Biology and Medical Science
تاریخ نشر : 1924.
ناشر : Editio Cantor
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
18.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian Journal of Physiotherapy
تاریخ نشر : 1954.
ناشر : Australian Physiotherapy Association
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
19.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian Journal of Public Health
تاریخ نشر : 1977.
ناشر : Public Health Association of Australia Inc.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
20.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Australian Paediatric Journal
تاریخ نشر : 1965.
ناشر : Editio Cantor
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو